Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
A
REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO
TRIFORM FACTORY S.R.O.
PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“).

(2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(3) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť TRIFORM FACTORY s.r.o., so sídlom Šancová 82, 811 05 Bratislava, IČO: 35 880 341, IČDPH: SK2021802629, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31153/B, zastúpená konateľmi Ing. Martinom Záhorčákom, Ing. Ivanom Matúškom (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: Martin Záhorčák, email: zahorcak@triform.sk, Ivan Matúška, email: matuska@triform.sk, číslo účtu pre bezhotovostné platby SK9211000000002623828575, vedený v Tatra banka, a.s.. Zodpovedný vedúci: Ing. Ivan Matúška, email: matuska@triform.sk. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

(4) Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(5) Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://triform. sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom udelenie súhlasu s týmito VOP bude zrealizované zaškrtnutím políčka pri odoslaní objednávky. Spotrebiteľ týmto úkonom vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

(6) Tieto všeobecné obchodné podmienky sa s výnimkou čl. 5 a čl. 9  týchto VOP vzťahujú aj na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“), pričom udelením súhlasu s týmito VOP pred odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Pokiaľ sa ďalej v texte uvádza pojem spotrebiteľ, vzťahujú sa dotknuté ustanovenia aj na zákazníka s výnimkou čl. 5 a čl. 9 týchto VOP, namiesto ktorých sa vo vzťahu k zákazníkovi uplatňuje právna úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov obchodného práva.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

(1) Tovar predávaný predávajúcim je vyrábaný predovšetkým na zákazku osobitne pre konkrétneho spotrebiteľa, resp. ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa objednaného tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

(2) Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu zobrazovať typických vybraných predstaviteľov predávaného sortimentu. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude spotrebiteľ vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa poplatky za služby, ktoré sa po dohode so spotrebiteľom zabezpečujú pre spotrebiteľa. Zoznam služieb je uverejnený na stránke https://triform.sk

(4) Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a jeho konečnej cene sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V takom prípade predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu.

 

Čl. 3
Objednanie tovaru

 

(2) Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s VOP.

(3) Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom ". Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

Čl. 4
Potvrdenie objednávky

(1) Po zaevidovaní objednávky podľa čl. 3 bodu 3 týchto VOP, predávajúci po kontrole správnosti údajov uvedených v objednávke v súlade s čl. 2 bodu 4 týchto VOP vybaví objednávku odoslaním objednaného tovaru výrobcovi, .

(2) Predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov podľa čl. 2 bodu 4 týchto VOP a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania, ktorý môže byť v odôvodnených prípadoch dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 bode 1 týchto VOP.

 

Čl. 5
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne odoslaním objednávky zo strany spotrebiteľa a jej doručením predávajúcemu, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

(2) Spotrebiteľ má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 • ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
 1. a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese matuska@triform.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Pri odskúšaní funkčnosti tovaru spotrebiteľ postupuje podľa 

(3) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky). Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú na inom spôsobe platby. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

(4) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

(6) Spotrebiteľ nemôže v zmysle § 7 ods. 6 odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) ,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6. f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to

neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 1. g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Čl. 6
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

(2) Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke spotrebiteľa a spotrebiteľ nesúhlasí s dodaním tovaru v dodatočnej lehote alebo v cene, o ktorej ho predávajúci informoval, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Čl. 7
Platobné podmienky

(1) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní e-mailu predávajúceho so žiadosťou o úhradu objednávky, pričom predávajúci začne s plnením až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 3 kalendárnych dní od žiadosti predávajúceho o úhradu objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

(2) Objednávku odoslanú prostredníctvom internetového obchodu je možné uhradiť prevodom na účet alebo online platobným systémom. Objednávku nie je možné uhradiť dobierkou, akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.

Najneskôr bude daňový doklad (faktúra) – ako doklad o kúpe – doručený spotrebiteľovi spolu so samotným tovarom.

(4) Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom.

 

Čl. 8
Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 8 týždňov od pripísania celej zálohovej platby na účet predávajúceho.

(2) Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred jeho prevzatím. Ak zistí, že balenie je poškodené, alebo sú poškodené bezpečnostné plomby, alebo originálna lepiaca páska, je povinný prevzatie tovaru odmietnuť, alebo trvať na spísaní škodového protokolu a až potom tovar prevziať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľ je povinný prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru, ako aj z toho plynúce poškodenia tovaru, sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľ je ďalej povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho písomne, alebo elektronickou poštou na adrese obchod@triform.sk Zároveň sa zaväzuje poškodený alebo nekompletný tovar nepoužívať a ponechať si všetky obalové materiály, v ktorých bol tovar dodaný.

Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 4 tohto článku.

(4) Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy s výnimkou prípadov uvedených v bode 2, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

Čl. 9
Reklamačný poriadok

(1) Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@triform.sk alebo osobne v kamennej predajni predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

(2) Ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak, spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu doklad o kúpe (faktúru).

(3) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

(4) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. Predávajúci nezodpovedá ani za bežné opotrebenie tovaru v súvislosti s jeho užívaním, ani za vady súčasti tovaru, ktorých znížená životnosť vyplýva z ich povahy.

(5) odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou (mailom). Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamáciu je možné vybaviť odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím.

(6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

(7) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(8) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(9) Ak ide o tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

(10) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

(11) Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

(12) Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Čl. 10
Spracovanie osobných údajov

(1) Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: TRIFORM FACTORY s.r.o., so sídlom Šancová 82, 811 05 Bratislava, IČO: 35 880 341, IČDPH: SK2021802629, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31153/B, zastúpená konateľmi Ing. Martinom Záhorčákom, Ing. Ivanom Matúškom (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Kontakt na Prevádzkovateľa: zahorcak@triform.sk

(2) Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

(3) Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(4) V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby spotrebiteľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu spotrebiteľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

(5) Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: obchod@triform.sk

(6) Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a Nariadenia.

(7) Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: GLS General Logistics Systems Slovakia, TOPTRANS EU, a. s., SZČO Eugen Lichtner – úctovníctvo, SZČO Iva Kocová - MR Studio reklamná agentúra

(8) V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(9) V prípade, ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 
(10) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločností Google, Facebook, ktorá zaznamenáva aktivitu zákazníka v rámci stránky https://triform.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy predávajúceho relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem elektronického identifikátora a informácií o navštívených stránkach na https://triform.sk. Informácie o aktivitách zákazníka na stránke predávajúceho sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosti Google, Facebook ich načítavajú pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google, Facebook alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine) alebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) alebo Digital Advertising Alliance (DAA). Zákazník môže taktiež zakázať používanie súborov "cookies" tretích strán v nastavení svojho prehliadača. 

 

 

TRIFORM FACTORY s.r.o., zastúpená konateľmi Ing. Martinom Záhorčákom, Ing. Ivanom Matúškom


V Bratislave dňa 02.11.2021